Registrace

  • registrace není povinná, můžete nakoupit "jednorázovou objednávkou" nebo jako registrovaný zákazník
  • pokud se zaregistrujete, při dalším nákupu se nebudete muset zdržovat vyplňováním Vašich kontaktních údajů, po přihlášení se vyplní automaticky

Příhlašovací údaje

* E-mail (přihlašovací jméno):
* Heslo:
* Ověření hesla:

Kontaktní údaje

* Telefon:
Fax:

Fakturační adresa

* Jméno (firma):
* Ulice, č.p.:
* Město:
* PSČ:
IČ:
DIČ:
Zadat jinou doručovací adresu:

Adresa pro doručení

Jméno (firma):
Ulice, č.p.:
Město:
PSČ:

* Souhlasím s obchodními podmínkami:
Opište ověřovací kód:
kod

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

2. Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží .

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží - objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží - dále jen objednávka

Před zahájením objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. po odeslání objednávky tuto považuje prodávající za správnou.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředkům dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků ne dálku v souvislosti uzavřením kupní smlouvy (telefon apod.) si hradí kupující sám.

4. Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese

Textil "SVĚT", nám.Osvobození 250/16,  Zábřeh 78901

  • v hotovosti na DOBÍRKU v místě určeném kupujícím v objednávce

CENÍK POŠTOVNÉHO A BALNÉHO:


Cena poštovného, balného 129,- Kč/ zásilku,
doročujeme Zásilkovnou za předem sjednaných podmínek, platba na dobírku

při převzetí. V případě, že nebudete zastiženi při doručování na udané adrese,ve vaší schránce bude zanecháno oznámení o uložení zásilky.Poté si ji můžete vyzvednout na poště Vašeho bydliště.Zde zaplatíte dobírku a balík Vám bude vydán. Pokud jste obdrželi e-mail o odeslání zásilky a balík Vám nebyl do 5 dnů doručen, kontaktujte místo uložení, zda ho nemají uložený. Po uplynutí 7 pracovních dnů bude zásilka odeslána zpátky na naši adresu jako nepřevzatá.

Prodávající je oprávněn zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde dodatečnému potrzení objednávky požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad, který přiloží ke zboží.

Kupující je povinen převzít zboží dle objednávky a zvoleného způsobu doručení při převzetí zboží.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Př i převzetí je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného dle přání kupujícího.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení odkupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny Textil "SVĚT", Žižkova 33, Zábřeh, 789 01. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší, kupující je povinen zboží ihned vrátit.Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu při převzetí vráceného zboží.Toto musí být vráceno nepoužité,nepoškozené,v původním obalu.

6. Odpovědnost za vady, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy ( zejména ustanoveními § 612 a násl. občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost užitné vlastnosti smlouvou požadované, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se obvykle používá.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou,má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy ustoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se neprojeví během 24 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Prodávající odpovídá za vady, které neprojeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese TEXTIL"SVĚT", Žižkova 33, 789 01 Zábřeh.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu jsou chráněny autorským zákonem. Kupující se zavazuje, že nebude zasahovat do programového vybavení nebo dalších součástí webového rozhraní obchodu, dále se zavazuje,že je bude užívat jen v rozsahu,který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užívání stránky v rozporu s jejich určením.

8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího,který je fyzickou osobou, neposkytována zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo , a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího změně ve svých osobních údajích.

Kupující potvrzuje, že osobní údaje jsou přesné a že byl poučeno tom, že se jedná dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Prodávající prohlašuje, že bez písemného souhlasu nebudou osobní údaje kupujícího poskytnuty třetím osobám, vyjma přepravce.

9. Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Zpráva je doručena:

v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem v případě doručování osobně či provozovatelem poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát zásilku převzít v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10. Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování: TEXTIL "SVĚT", nám.Osvobození 250/16, 789 01 Zábřeh
Telefon: 603158150
E-mailová adresa: textilsvet@seznam.cz

Zavřít

 

Copyright © 2013 Textilsvet.cz
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování Netsimple Conspiracy s.r.o.